Nanotechnológia
na ochranu povrchov
604 723 723
Po - Pá: 9:00 - 17:00
Pá: 9 - 15 hod.
tak to zobraz tady
+420 604 723 723 (Po - Pá: 9:00 - 17:00) info@pikatec.cz
  1. Hlavná stránka
  2. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PIKATEC Technology s.r.o., IČ 04395212, DIČ CZ04395212, se sídlem Praha 6, Ruzyně, Ruzyňská 197/14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C246721 jako prodávající (dále jen „PIKATEC Technology“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o PIKATEC Technology jsou uvedeny na webové stránce www.pikatec.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s PIKATEC Technology nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce PIKATEC Technology, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. PIKATEC Technology nebo smluvních partnerů PIKATEC Technology, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením kontraktu či smlouvy

PIKATEC Technology sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, PIKATEC Technology si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od PIKATEC Technology, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;

d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném PIKATEC Technology uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na vlastní pobočce náklad 0,- Kč;

e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla PIKATEC Technology

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které PIKATEC Technology splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli PIKATEC Technology a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

iv) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu PIKATEC Technology;

j) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení PIKATEC Technology, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Případné spory mezi PIKATEC Technology a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS).

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném PIKATEC Technology tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem PIKATEC Technology koupí expres. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník PIKATEC Technology, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky PIKATEC Technology, za případné chyby při přenosu dat PIKATEC Technology nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy PIKATEC Technology neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu PIKATEC Technology. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se PIKATEC Technology zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí PIKATEC Technology kupní cenu.

PIKATEC Technology si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

PIKATEC Technology Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

PIKATEC Technology splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li PIKATEC Technology věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, PIKATEC Technology odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li PIKATEC Technology větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

PIKATEC Technology odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí PIKATEC Technology věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří PIKATEC Technology věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou PIKATEC Technology způsobila porušením své povinnosti

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní PIKATEC Technology umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže PIKATEC Technology škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost PIKATEC Technology

PIKATEC Technology odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Pikatec odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Pikatec nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Pikatec uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je PIKATEC Technology zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí PIKATEC Technology, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu PIKATEC Technology; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li PIKATEC Technology vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu PIKATEC Technology nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Pikatec nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může PIKATEC Technology dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může PIKATEC Technology odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li PIKATEC Technology vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu PIKATEC Technology.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující PIKATEC Technology na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se PIKATEC Technology zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než PIKATEC Technology, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

PIKATEC Technology umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím sepsané žádosti o odstoupení od smlouvy, a spotřebiteli tak Pikatec potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Vzor formuláře pro odstoupení:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde bude uvedeno obchodní firmu, adresu sídla a případně

faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele - prodávajícího):

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto

zboží(*).

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

----------------------------------------------------------

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

PIKATEC Technology s.r.o. – Masarykovo náměstí 729, 251 64 Mnichovice

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá PIKATEC Technology bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od PIKATEC Technology obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu PIKATEC Technology spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě Pikatec Kreditu.

Spotřebitel odpovídá PIKATEC Technology pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu PIKATEC Technology bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) PIKATEC Technology mu vrátí přijaté peněžení prostředky vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů (Pikatec Kredit), které lze využít dle podmínek služby Pikatec Kredit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, PIKATEC Technology však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží PIKATEC Technology odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi PIKATEC Technology a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má PIKATEC Technology právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující PIKATEC Technology, co ještě vrátit může, a dá PIKATEC Technology náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Pikatec Technology se použijí tyto zásady ochrany osobních údajů.

PIKATEC Technology může dále při poskytnutí souhlasu, který kupující výslovně uděluje, zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, PIKATEC Technology pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody PIKATEC Technology: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Kupující bere na vědomí, že pokud cena uvedena v e-shopu u některého zboží bude zcela zjevně mimo rámec obvyklých cen tohoto zboží, přičemž z okolností nebude vyplývat, že se jedná o akční výprodej, pak se může jednat o technickou chybu, přičemž tato cena je pro prodávajícího závazná pouze pokud ji prodávající potvrdí kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy. Pro ověření aktuálnosti takové kupní ceny zboží je kupující oprávněn kontaktovat prodávajícího zejména na jeho emailové adrese info@pikatec.cz nebo na telefonické lince uvedené na www.pikatec.cz .

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. V případě odvolání jakékoliv akce prodávající zveřejní o uvedeném informaci na www.pikatec.cz.

Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Objednávky

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

1. prostřednictvím elektronického obchodu PIKATEC Technology (dále jen „e-shop“);

2. elektronickou poštou na adrese info@pikatec.cz;

3. osobně v provozovnách PIKATEC Technology;

4. telefonicky

Pikatec doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na PIKATEC Technology. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba v hotovosti či kartou při nákupu,

b. platba předem bankovním převodem,

c. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,

d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví PIKATEC Technology, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Pokud do 30 dnů od vytvoření objednávky nedojde k její úhradě bude automaticky stornována.

X. Dárkové kupony - vouchery pro ošetření nanokosmetikou u smluvních partnerů

Použití voucherů se řídí všeobecnými obchodními podmínky užití Voucherů, které jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.

Obchodní podmínky užití Voucherů PIKATEC Technology, podrobně upravují vztahy mezi PIKATEC Technology a Kupujícími ve vztahu k užití Voucherů, a to bez ohledu na to zda jsou Vouchery prodávány samostatně nebo jsou součástí jiných Produktů.

Voucher: poukázka vydaná PIKATEC Technology, která opravňuje Kupujícího, popř. osobu na kterou bylo kupujícím převedeno vlastnické právo k Voucheru k čerpání následujících služeb a zboží u Smluvního partnera PIKATEC Technology:

Klient: kupující nebo osoba, na kterou bylo vlastnické právo k voucheru klientem převedeno. Pokud kupující převede vlastnické právo k voucheru na třetí osobu, pak je tato osoba má oprávnění čerpat plnění na základě voucheru ve stejném rozsahu jako kupující, přičemž je vázána stejnými omezeními jako kupující uvedenými v části „Rozsah poskytovaných služeb a použití Voucherů“

Podrobnější informace o jednotlivých druzích Voucherů, jsou uvedeny na www.pikatec.cz.

Smluvní partner PIKATEC Technology: osoba, v jejichž provozovnách lze jednotlivé Vouchery uplatnit jako plnění za poskytnuté služby a kteří jsou k jejich přijímání smluvně zavázáni.

Rozsah poskytovaných služeb a použití Voucherů.

Voucher opravňuje Klienta k čerpání služeb a zboží u Smluvního partnera PIKATEC Technology. Název a rozsah služeb a zboží, k jejíž úhradě lze jednotlivé Vouchery užít je na každém Voucheru vyznačen. K úhradě jiných než vyznačených služeb a zboží nelze Voucher použít. Každý Voucher obsahuje informace o jeho způsobu použití.

PIKATEC Technology v rámci své činnosti zajišťuje síť smluvních partnerů, v jejichž provozovnách lze jednotlivé Vouchery uplatnit a kteří jsou k jejich přijímání smluvně zavázáni. Kupující bere na vědomí, že tato síť smluvních partnerů může být měněna. Aktuální seznam smluvních partnerů je uveden na www.pikatec.cz.

Právní vztah mezi Klientem a Smluvním partnerem PIKATEC Technology se řídí samostatnou smlouvou mezi Klientem a Smluvním partnerem PIKATEC Technology, u kterého se Klient rozhodne Voucher uplatnit. PIKATEC Technology neodpovídá Klientovi za kvalitu poskytovaných služeb/zboží čerpaných na základě Voucheru ani nepřebírá odpovědnost za možná rizika, která mohou být pro držitele Voucheru spojená s čerpáním Poskytovaných služeb/zboží u Smluvního partnera PIKATEC PIKATEC Technology. PIKATEC Technology nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou nesprávnou aplikací nanotechnologie PIKATEC třetí stranou.

Voucher je možné uplatnit pouze jednou. Smluvní partner PIKATEC Technology zadá oproti poskytnutému plnění číslo Voucheru v aplikaci PIKATEC Technology k ověření platnosti Voucheru. Zadáním čísla Voucheru do uvedené aplikace je Voucher uplatněn a již ho nelze uplatnit opětovně. (tj. opětovné zadání stejného čísla do aplikaci PIKATEC Technology bude odmítnuto).

Aplikace autokosmetiky:

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží na základě Voucheru, týkajícího se aplikace nanokosmetiky PIKATEC na automobil, je, že automobil, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC Technology, tj. v souvislosti s kterým mají být poskytnuty služby/zboží, je umytý nebo ve stavu znečištění odpovídající běžnému provozu. Kupující bere na vědomí, že případné extra umytí automobilu nemytého řadu měsíců či let, nebo extrémně znečištěného například jízdou v terénu, asfaltem, barvami nebo jinými chemikáliemi, si sjedná se Smluvním partnerem PIKATEC Technology samostatně a uhradí náklady na provedení uvedené údržby, když tyto náklady nelze hradit prostřednictvím Voucheru a na základě Voucheru nelze tyto služby čerpat.

Kupující bere na vědomí, že dokud Smluvnímu partnerovi PIKATEC Technology nepřistaví automobil umytý nebo ve stavu znečištění odpovídající běžnému provozu, pak není Smluvní partner PIKATEC Technology povinen poskytnout služby/zboží na základě Voucheru.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží na základě Voucheru je, že automobil, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC, tj. v souvislosti s kterým mají být poskytnuty služby, není poškozen v rozsahu neumožňujícím aplikaci Produktu. V opačném případě není Smluvní partner PIKATEC Technology povinen tyto služby/zboží poskytnout.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží na základě Voucheru je, že součastně s automobilem, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC, uvedený Produkt, který má být aplikován předá Smluvnímu partnerovi PIKATEC Technology, nebo ho u něj zakoupí, není li výslovně v popisu služeb/zboží čerpaného na základě Voucheru stanoveno, že je součástí plnění hrazeného na základě Voucheru.

Aplikace nanokosmetiky pro domácnost:

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží na základě Voucheru, týkajícího se aplikace nanokosmetiky PIKATEC pro domácnost, je, že předměty, na které má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC Technology, tj. v souvislosti s kterým mají být poskytnuty služby/zboží, jsou umyté nebo ve stavu znečištění odpovídající běžnému provozu. Kupující bere na vědomí, že případné extra umytí předmětů nemytých řadu měsíců či let, nebo extrémně znečištěných například barvami nebo jinými chemikáliemi, si sjedná se Smluvním partnerem PIKATEC Technology samostatně a uhradí náklady na provedení uvedené údržby, když tyto náklady nelze hradit prostřednictvím Voucheru a na základě Voucheru nelze tyto služby čerpat.

Kupující bere na vědomí, že dokud Smluvnímu partnerovi PIKATEC Technology nezpřístupní domácnost - předměty, na které má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC Technology ve stavu znečištění odpovídající běžnému provozu, pak není Smluvní partner PIKATEC Technology povinen poskytnout služby/zboží na základě Voucheru.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží na základě Voucheru je, že předměty, na které má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC Technology, tj. v souvislosti s kterým mají být poskytnuty služby, nejsou poškozeny v rozsahu neumožňujícím aplikaci Produktu. V opačném případě není Smluvní partner PIKATEC Technology povinen tyto služby/zboží poskytnout.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží na základě Voucheru je, že součastně s předměty, na které má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC Technology, uvedený Produkt, který má být aplikován předá Smluvnímu partnerovi PIKATEC Technology, nebo ho u něj zakoupí, není li výslovně v popisu služeb/zboží čerpaného na základě Voucheru stanoveno, že je součástí plnění hrazeného na základě Voucheru.

Nákup Voucherů

Pro nákup a doručení Voucherů platí všeobecné obchodní podmínky a aktuální ceník PIKATEC Technology.

Platnost Voucherů

Voucher je platný 6 měsíců ode dne jeho vydání, není li na něm vyznačeno jinak. Platnost Voucherů je časově omezena. Doba platnosti Voucherů je na každém Voucheru vyznačena a po jejím uplynutí již nelze Voucher použít úhradě služeb/zboží.

Kupující nemá právo na vrácení nebo zpětné odkoupení Voucherů PIKATEC Technology, pokud právní předpisy od kterých se nelze odchýlit nestanoví jinak.

Pokud Kupující popř. osoba, na kterou Voucher převedla, Voucher uplatnila před uplynutím lhůty pro odstoupení, tj. došlo k čerpání služeb, pak se má za to, že uplatněním Voucheru u smluvního partnera PIKATEC Technology Kupující výslovně souhlasil s poskytnutím služby/dodávky na základě Voucheru před uplynutím lhůty pro odstoupení, s tím, že Kupující bere v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku, že v takovémto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Garance PIKATEC Technology

PIKATEC Technology garantuje Kupujícími po dobu platnosti Voucheru, že Voucher může použít u Smluvních partnerů PIKATEC Technology k hrazení služeb/zboží v rozsahu uvedeném na Voucheru.

Dobu poskytnutí služeb/zboží v rozsahu uvedeném na Voucheru si Klient do doby platnosti Voucheru sjedná samostatně se smluvním partnerem PIKATEC Technology. Kupující bere na vědomí, že doba poskytnutí služeb/zboží závisí na provozní kapacitě Smluvních partnerů PIKATEC Technology, přičemž smluvní partner PIKATEC Technology není vázán návrhem termínu Klienta.

PIKATEC Technology se zavazuje vrátit Kupujícímu cenu, jím zaplacenou za Voucher, a to oproti vrácenému Voucheru, pokud:

v České republice nebude žádný Smluvní partner PIKATEC Technology nebo

kterýkoliv Smluvní partner PIKATEC Technology, u kterého si klient chtěl objednat poskytnutí služeb/zboží v rozsahu Voucheru, nenabídne Klientovi termín zahájení poskytování služeb/zboží do 30 dnů od objednávky. Uvedené je povinen Kupující PIKATEC Technology prokázat.

kterýkoliv Smluvní partner PIKATEC Technology, u kterého si klient objednal poskytnutí služeb/zboží v rozsahu Voucheru, tyto služby v dohodnutém termínu nezačne poskytovat, ačkoliv k tomu byl povinen a nesjedná nápravu ani do 5. pracovních dnů od doručení výzvy k nápravě. Uvedené je povinen Kupující PIKATEC Technology prokázat.

V případě, že Voucher bude koupen v rámci společného balení Produktu prodávaného PIKATEC Technology (dále jen „Společné balení s Voucherem“), pak má Kupující v případech uvedených v tomto článku výše pod písm. a), b), c) této smlouvy právo podle své volby buď vrátit pouze Voucher, nebo celé Společné balení s Voucherem. V případě, že bude vrácen jen Voucher, pak má Kupující právo na vrácení kupní ceny za Voucher aktuálně platné dle ceníku PIKATEC Technology na www.pikatec.cz. V případě, že bude vráceno celé Společné balení s Voucherem, pak má Kupující právo na zaplacení ceny za Společné balení s Voucherem.

Cena za zaplacený Voucher/Společné balení s Voucherem, pokud na ni Kupujícímu vznikne právo, bude vrácena do 30 dnů od doručení žádosti Kupujícího PIKATEC Technology způsobem uvedeným kupujícím. Spolu s žádostí musí být PIKATEC Technology vrácen Voucher a v případě nárokovaní ceny neporušené Společné balení s Voucherem. Vrácením Voucheru/Společného balení s Voucherem zaniká kupní smlouva v rozsahu vraceného plnění.

X. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží kupujícím dopředu zaplacené může převzít pouze kupující nebo jeho zástupce. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zástupce pak je povinen předložit nad rámec dokladů uvedených v předcházející větě řádně vystavenou a kupujícím podepsanou písemnou plnou moc.

Zboží, které nebylo kupujícím dopředu zaplacené, je oproti zaplacení kupní ceny oprávněn převzít kupující nebo jakákoliv osoba která se prokáže číslem objednávky sdělenou kupujícímu při uzavření kupní smlouvy. Předložení dokladů totožnosti ani písemné plné moci se nevyžaduje.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.pikatec.cz.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@pikatec.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou PIKATEC Technology. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však PIKATEC Technology možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem PIKATEC Technology a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15.2.2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách PIKATEC Technology nebo elektronicky na www.pikatec.cz.

Navštívte aplikačné centrum vo vašom okolí:
Navštívte aplikačné centrum:
Všetky pobočky
Prihlasovací formulár
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:
Zabudli ste hesloNová registrácia
Môj účet
OdoslaťObjednávkyNastavenie účtu
českyenglishSlovensky