Nanotechnológia
na ochranu povrchov
604 723 723
Po - Pá: 9:00 - 17:00
Pá: 9 - 15 hod.
tak to zobraz tady
Neviete si rady?
KontaktujteAnetu
+420 604 723 723 (Po - Pá: 9:00 - 17:00) info@pikatec.cz
  1. Hlavná stránka
  2. Pikatec aplikační centrum Čestlice - obchodní podmínky

Pikatec aplikační centrum Čestlice - obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o dílo, kdy na jedné straně je společnost PIKATEC Technology s.r.o., IČ 04395212, DIČ CZ04395212, se sídlem Praha 6, Ruzyně, Ruzyňská 197/14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 246721 jako zhotovitel (dále jen „PIKATEC Technology“ nebo „zhotovitel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“).

Další informace o PIKATEC Technology jsou uvedeny na webové stránce www.pikatec.cz v sekci „O nás“.

Objednatel uzavřením smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném ke dni uzavření smlouvy o dílo.

Objednatel si je vědom, že mu uzavřením smlouvy o dílo s PIKATEC Technology, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. PIKATEC Technology nebo smluvních partnerů PIKATEC Technology, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Smlouva

Předmětem smlouvy o dílo je dodávka a aplikace autokosmetiky nebo provedení jiné práce zhotovitelem na vozidlo určené objednatelem v rozsahu vymezeném v protokolu o předání vozidla.

Smlouvu o dílo je uzavřena až podpisem protokolu o předání vozidla. Vzor protokolu o předání díla tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody mezi smluvními stranami ohledně předmětu plnění. Zhotovitel výslovně upozorňuje, že za uzavření smlouvy o dílo nelze považovat předběžná dohoda smluvních stran ohledně termínu realizace díla (rezervace termínu), a to bez ohledu na formu v jaké byla učiněna.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Smlouvou o dílo se PIKATEC Technology zavazuje, že pro objednatele provede dodávku služeb/zboží, a to v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí PIKATEC Technology cenu díla.

Cena díla může být hrazena v hotovosti, bezhotovostním převodem nebo i prostřednictvím platného voucheru vydaného PIKATEC Technology s.r.o.

V případě hrazení ceny prostřednictvím platného voucheru vydaného PIKATEC Technology s.r.o. předloženého objednatelem, cena díla odpovídá částce uvedené na příslušném voucheru. Voucher je možné uplatnit pouze jednou. Zhotovitel zadá oproti poskytnutému plnění číslo voucheru v aplikaci PIKATEC Technology k ověření platnosti Voucheru. Zadáním čísla voucheru do uvedené aplikace je voucher uplatněn a již ho nelze uplatnit opětovně. (tj. opětovné zadání stejného čísla do aplikaci PIKATEC Technology bude odmítnuto) (dále jen „Voucher“). Číslo Voucheru bude předáno zhotoviteli při uzavření smlouvy o dílo.

Cena díla hrazená jinak než prostřednictvím platného voucheru vydaného PIKATEC Technology s.r.o. je splatná k okamžiku podpisu protokolu o předání vozidla, pokud se zhotovitel a objednatel nedohodnou jinak.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem plnění smlouvy o dílo ze strany PIKATEC Technology je, že automobil, v souvislosti s kterým mají být poskytnuty služby/zboží, je umytý nebo ve stavu znečištění odpovídající běžnému provozu, přičemž se zavazuje ho v tomto stavu předat PIKATEC Technology. Objednatel bere na vědomí, že případné extra umytí automobilu nemytého řadu měsíců či let, nebo extrémně znečištěného například jízdou v terénu, asfaltem, barvami nebo jinými chemikáliemi, si sjedná se zhotovitelem samostatně a uhradí náklady na provedení uvedené údržby dle aktuálně platného ceníku dostupného na provozovně zhotovitele, když tyto náklady nelze hradit prostřednictvím Voucheru a na základě Voucheru nelze tyto služby čerpat, pokud součástí Voucheru nejsou výslovně i tyto služby.  

Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží je, že automobil v souvislosti s kterým mají být poskytnuty služby, není poškozen v rozsahu neumožňujícím aplikaci Produktu, popř. provedení dohodnutých prací, je funkční a schopný provozu na pozemních komunikacích, přičemž se zavazuje ho v tomto stavu předat PIKATEC Technology.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že pokud poruší svoji povinnost předat PIKATEC Technology automobil ve stavu uvedeném v předcházejících odstavcích, pak zhotovitel služby/zboží neposkytne, z důvodů prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti na straně objednatele.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že předpokladem čerpání služeb/zboží na základě Voucheru je, že součastně s automobilem, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC, uvedený Produkt, který má být aplikován předá zhotoviteli, nebo ho u něj zakoupí, není li výslovně v popisu služeb/zboží čerpaného na základě Voucheru stanoveno, že je součástí plnění hrazeného na základě Voucheru.

Objednatel prohlašuje, že je oprávněn s automobilem, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC nakládat v rozsahu možnosti plnění díla zhotovitelem.

Objednatel bere na vědomí, že v případě, že dílo bude spočívat v opravách a/nebo ochraně a /nebo renovaci laků automobilu nebo vnitřních povrchů, pak výsledek po provedení díla závisí na stavu a poškození laku/povrchu automobilu, který nemůže zhotovitel nijak ovlivnit a který není zhotovitel v okamžiku převzetí automobilu schopen ani povinen při náležité péči rozpoznat a kontrolovat (např. lak je poškozen trusem ptáků, přičemž rozsah poškození lze poznat až a poté co zhotovitel provede aplikaci Produktu a kompletní dílo). Vzhledem k výše uvedenému zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené nevhodnou povahou a stavem automobilu předaného objednatelem, tj. zhotovitel výslovně odpovídá pouze za provedení dohodnutých prací a dodávek, nikoliv za výsledek. Uvedené nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně tak, aby výsledek díla byl s přihlédnutím k okolnostem zakázky co možná nejlepší. Ustanovení § 2594 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.   

Zjistí –li zhotovitel při provádění díla, že stav laku / povrchu automobilu je natolik poškozen, že i po kompletním provedení díla je jisté, že výsledek bude lak/povrch automobilu viditelně poškozen (např. neodstraněné vrypy popř. skvrny), pak bude nejpozději do 3 pracovních dnů kontaktovat telefonicky objednatele a upozorní ho na nevhodný stav automobilu, přičemž je oprávněn nikoliv však povinen v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla do doby stanoviska objednatele. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Pokud objednatel bude chtít pokračovat v provádění nedokončeného a přerušeného díla, pak zhotovitel dílo dokončí. Pokud objednatel s ohledem na uvedené nebude chtít pokračovat v provádění nedokončeného díla, pak má právo v rozsahu neprovedeného díla na snížení dohodnuté ceny díla, přičemž v rozsahu nedokončeného díla zaniká povinnost zhotovitele provést dílo.

Objednatel dále prohlašuje, že automobilem, na který má být aplikován Produkt nanokosmetika PIKATEC splňuje parametry uvedené výše v tomto odstavci pro provádění díla, přičemž zhotoviteli nezatajil žádnou skutečnost, která by bránila provedení díla zhotovitelem, nebo která by mohla vést k poškození automobilu.

V případě, že se kterékoliv z výše uvedených prohlášení objednatele ukáže jako nesprávné nebo neúplné, pak objednatel odpovídá zhotoviteli za vzniklou škodu, přičemž bere na vědomí, že za podmínek stanovaných právními předpisy zhotovitel neodpovídá za jim případně způsobenou škodu na automobilu.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany PIKATEC Technology se použijí tyto zásady ochrany osobních údajů.

IV. Dodací podmínky

Automobil po provedení díla je oprávněn převzít pouze objednatel, jeho zákonný zástupce nebo osoba písemně zmocněná objednatelem. Přebírající osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Převzetím automobilu objednatelem nebo jeho zástupcem je současně převzato o dílo. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím automobilu nebo dnem kdy měl podle smlouvy o dílo automobil převzít, podle toho který okamžik nastane dříve.

Objednatel je povinen bezprostředně při předání automobilu překontrolovat stav automobilu podle předávacího protokolu, a to jak co do poškození vozidla tak co do úplnosti a kvality zhotoveného díla. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí automobilu, pokud dílo není provedeno v souladu se smlouvou o dílo.

Pokud není dílo řádně provedeno, je nezbytné vady díla popsat v předávacím protokolu při převzetí automobilu.

Poškozené vozidlo je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@pikatec.cz, sepsat s pracovníkem zhotovitele škodní protokol.

Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Zejména ustanovením § 2615 až § 2618, a § 2099 až § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

V. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 9.5.2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách PIKATEC Technology nebo elektronicky na www.pikatec.cz.

Navštívte aplikačné centrum vo vašom okolí:
Navštívte aplikačné centrum:
Všetky pobočky
Prihlasovací formulár
Prihlasovacie meno:
Prihlasovacie heslo:
Zabudli ste hesloNová registrácia
Môj účet
OdoslaťObjednávkyNastavenie účtu
českyenglishSlovensky